Bestel-, Verkoopsvoorwaarden 2Compute bv

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 : Toepasbaarheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offerten, op alle gesloten overeenkomsten, op alle aankopen en bestellingen dit alles zowel gedaan op de uitbatingszetel van de vennootschap als gedaan, on-line, per e-mail of via elk ander medium.
1.2. Door het sluiten van een overeenkomst of het plaatsen van een bestelling erkent de koper deze voorwaarden te kennen en integraal te aanvaarden.
1.3. De voorwaarden zoals hieronder bepaald, betreffen de enige en volledige voorwaarden van toepassing op de gesloten overeenkomsten met de koper en vervangen desgevallend alle eerder gemaakte afspraken of overeenkomsten. Wanneer in een aanvraag, bestelling, opdracht of opdrachtbevestiging van de koper bepalingen of voorwaarden voorkomen die met onderstaande voorwaarden in strijd zijn, gelden eerstgenoemde voorwaarden enkel wanneer ze door de verkoper schriftelijk zijn aanvaard.
1.4. De bepalingen zoals voorzien in artikel 10 van deze voorwaarden zijn enkel van toepassing voor zover de betrokken koper ‘consument’ is in de zin van artikel 2.3 van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming.

Artikel 2 : Definities

2.1. De verkoper : de BV 2Compute, met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Gentbrugge) aan de Schooldreef nr. 73, ingeschreven in het handelsregister te Gent onder het nummer GE188250 en met ondernemingsnummer (BTW-nummer) BE 0462.510.945.
Briefwisseling aan de verkoper dient gericht te worden aan het adres van de maatschappelijke zetel, tevens uitbatingszetel. De verkoper kan tevens bereikt worden per telefoon op het nr. 09 232 10 73 en per e-mail : info@2compute.be
2.2. On-line bestellingen, -aankopen of -overeenkomsten : bestellingen, aankopen of overeenkomsten telkens afgesloten via de verkoopssite van de verkoper.
2.3. Verkoop op afstand : Elke overeenkomst tussen de verkoper en een koper- consument inzake producten of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf. Dit alles begrepen in de zin van artikel 2.21 van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming.

Artikel 3 : Vorming van het contract.

3.3. De on-line bestellingen gebeuren in verschillende technische stappen : de koper kan vrijblijvend kennisnemen van de beschikbare goederen en diensten en de daaraan gekoppelde prijzen. Alvorens tot een on-line bestelling te kunnen overgaan, dient de koper zich evenwel te identificeren. Voormelde identificatie laat de koper toe zijn bestelling te plaatsen waarna hem/haar door de verkoper per e-mail een orderbevestiging wordt bezorgd. Enkel de orderbevestiging door de verkoper is voor laatstgenoemde bindend.
3.4. De koper kan op ieder ogenblik vóór het plaatsen van de on-line bestelling kennisnemen van de door hem met het oog op de verwerking van de bestelling ingevoerde gegevens, alsmede deze op dezelfde wijze corrigeren voor zover zij onvolledig of niet correct zouden zijn.
3.5. De tussen de koper en de verkoper on-line tot stand gekomen overeenkomst zal door de verkoper met het oog op archivering uitgeprint worden en gedurende een termijn van 1 jaar bewaard worden op het adres van de maatschappellijke zetel van de verkoper en is op eenvoudig schriftelijk verzoek van de koper beschikbaar.
3.6. De tussen de verkoper en koper gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan Belgisch recht.
3.7. Door het plaatsen van een Online-bestelling verklaart de koper de bestelde goederen aan te kopen voor doeleinden die verband houden met zijn beroeps- of commerciële activiteit.

Artikel 4 : Levering

4.1. Bestelde goederen worden steeds geleverd en afgehaald op het adres van de uitbatingszetel van de verkoper. In uitzonderlijke gevallen kunnen de bestelde goederen ten laste van de koper op een ander adres geleverd worden. De leveringskosten zijn niet in de aangegeven prijs opgenomen en komen ten laste van de koper. Bestelde goederen worden pas uitgeleverd na ontvangst van de betaling.
4.2. De leveringstermijn gaat in op het ogenblik van orderbevestiging door de verkoper. De in de orderbevestiging opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Indien de leveringstermijn, voor wat de goederen in voorraad betreft, evenwel een termijn van 60 dagen te rekenen vanaf de orderbevestiging vanwege de verkoper overschrijdt, zal de tussen partijen gesloten overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn, behoudens wanneer de vertraging te wijten is aan overmacht in hoofde van de verkoper en behoudens andersluidende afspraak tussen partijen op het einde van de hierboven bepaalde termijn van 60 dagen gemaakt.
De verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen. Elke gedeeltelijke levering heeft een gedeeltelijke betaling tot gevolg.
 4.3. De levering op een ander adres dan op het adres van de uitbatingszetel van de verkoper geschiedt steeds op risico van de klant vanaf het verlaten van de uitbatingszetel van de verkoper. De klant hoort zich tegen mogelijke schadegevallen te verzekeren.
Voor leveringen bij derden ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de klant.

Artikel 5 : Facturatie - Betaling

5.1. Alle facturen zijn contant betaalbaar cash of overschrijving naar KBC-rekening, Belfius-rekening, BNP Paribas Fortis-rekening , behoudens andersluidende overeenkomst. Voor on-line bestellingen behoudt de verkoper zich het recht de betalingsmogelijkheden te beperken tot voorafgaandelijke overschrijving naar KBC-rekening, Belfius-rekening, BNP Paribas Fortis-rekening.
5.2. Elke betaling wordt door de verkoper steeds aangerekend op de langst openstaande factuur.
5.3. Bij wanbetaling zal het nog verschuldigd saldo van rechtswege, zonder nieuwe ingebrekestelling, volledig en onmiddellijk opeisbaar worden mits aanrekening van verwijlintresten van 1 % per maand. De verkoper is daarenboven gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de hoofdsom met een minimum van 40 EUR.
5.4. Voor bestellingen waarvan het bedrag excl. taxen (Auvibel, Bebat, BTW, Recupel, Reprobel, ...) en transportkosten lager is dan 50 €, is de verkoper gemachtigd administratiekosten aan te rekenen ten bedrage van 5,00 € incl. BTW (4,13 € excl. BTW).

Artikel 6 :Eigendomsvoorbehoud.

6.1. Alle geleverde producten blijven eigendom van de verkoper totdat deze geheel zijn betaald.

Artikel 7 : Aansprakelijkheid – Vrijwaring

7.1. Protesten i.v.m. niet-conforme levering dienen per aangetekend schrijven te geschieden binnen een termijn van 2 maanden vanaf de levering, zoniet wordt het protest als nietig en onbestaande beschouwd.
7.2. Vrijwaring door de verkoper t.a.v. de koper is beperkt tot de vrijwaring voor eigen daad van de verkoper alsmede voor de vrijwaring voor verborgen gebreken welke binnen een termijn van 2 maanden  vanaf de ontdekking van het gebrek aan de verkoper per aangetekend schrijven worden gemeld.
7.3. De goederen worden verkocht ‘as is’ en worden, behoudens de gevallen omschreven in artikel 7.2. of artikel 10 niet teruggenomen.
7.4. Op maat gemaakte en verkochte computerprogramma’s worden onder geen enkel beding teruggenomen.
7.5. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde of slechte inlichtingen betreffende de hardware van de koper.
7.6. Op alle goederen aangekocht via verkoper is er een standaard garantie door de fabrikant. Bij een defect binnen de garantieperiode dient U de fabrikant/invoerder te contacteren. Tenzij anders expliciet vermeld in de garantiebepalingen van de fabrikant, zijn alle administratie- en verzendkosten voor het ter herstelling aanbieden van goederen bij de fabrikant ten laste van de koper. Deze bepaling is niet van toepassingen voor consumenten zoals bepaald in de zin van artikel 2.3 van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming.
Garantie is enkel geldig indien u de originele aankoopfactuur kan voorleggen en indien de goederen in hun originele verpakking, inclusief drivers, handleiding en alle andere toebehoren worden teruggestuurd. Hierop kunnen geen uitzonderingen worden toegestaan.
7.7. Ter herstelling aangeboden goederen die niet defect blijken te zijn of die enkel softwareconfiguratieproblemen bevatten, staan niet onder garantie. Het oplossen van de vastgestelde problemen gebeurt op kosten van de koper. In dit geval wordt in ieder geval een bijkomende vergoeding aangerekend van minstens 75 EUR exclusief BTW voor onderzoeks- , en administratie en verzendkosten die door de verkoper zouden gemaakt worden. De koper staat in voor het brengen en afhalen van de ter herstelling aangeboden goederen.
De herstellingen die niet onder garantie gebeuren, worden uitgevoerd op kosten van de koper, tegen de op dat ogenblik geldende uur- en stukkosten
Ingeval van niet akkoord met de vooropgestelde herstelkosten door de klant, wordt het product onhersteld terug ter beschikking gesteld van de klant.
In dit geval wordt in ieder geval een bijkomende vergoeding aangerekend van minstens 75 EUR exclusief BTW voor onderzoeks- , en administratie en verzendkosten die door de verkoper zouden gemaakt worden.
Ingeval de herstelprijs minder dan 75 Euro exclusief BTW bedraagt, dan wordt de herstelling zonder voorafgaandelijk akkoord van de klant uitgevoerd en gefactureerd. De bepaling of een herstelling van een product al dan niet onder garantie valt gebeurt door de fabrikant van desbetreffend product.
7.8. Het nemen van alle veiligheidsmaatregelen teneinde het verlies van gegevens of mogelijke schade tijdens herstelling te vermijden vallen ten laste van de koper.
7.9. De verkoper kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de schade die het gevolg is van het foutief gebruik van de geleverde goederen en/of diensten en/of foutieve handelingen in hoofde de koper.

Artikel 8 : Installatie

8.1. Het aanvaarden van de bestelling door de verkoper houdt in hoofde van de verkoper geen enkele verplichting tot installatie van de goederen in. Op vraag van de koper kunnen installaties van de bestelde goederen door de verkoper uitgevoerd worden.

Artikel 9 : Prijzen en Kosten

9.1. De prijzen van de goederen en diensten worden inclusief BTW vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld
De aangegeven prijzen voor niet in voorraad zijnde goederen zijn vatbaar voor verhoging ingeval de door de fabrikant vastgestelde prijzen ten gevolge van douanerechten, fabricagekosten, devaluatie of revaluatie van de munt een verhoging ondergaan of ingeval van verandering van type of model.
9.2. De gebeurlijke installatiekosten zijn niet begrepen in de aangeduide prijzen en zijn ten laste van de koper. Om de installatie uit te voeren, gelden de op dat moment geldende uurtarieven en verzendkosten
9.3. De gebeurlijke leveringskosten zijn niet begrepen in de aangeduide prijzen en zijn ten laste van de koper. Om de levering uit te voeren, gelden de op dat ogenblik geldende leveringskosten.
9.4. De prijzen van de goederen en diensten worden inclusief Recupel vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De recupelbijdrage wordt afzonderlijk vermeld.
Het bedrag van deze recyclagebijdrage wordt op de factuur afzonderlijk vermeld zodat de koper een duidelijk beeld heeft van de contributie voor de verwerking en recyclage van het toestel.

Artikel 10 : Verzaking ingeval van verkoop op afstand

10.1. De koper heeft het recht om, ingeval van verkoop op afstand, aan de verkoper per aangetekend schrijven mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Ter verduidelijking: Conform artikel 1.4 en 3.7 is dit dus NIET geldig voor Online-bestellingen.
10.2. De rechtstreekse kosten voor de terugzending van het geleverde in geval van verzaking zijn evenwel ten laste van de koper.
10.3. De verzaking zoals voorzien in artikel 10.1. staat niet open voor de levering van software die op maat van de koper is vervaardigd, noch op software waarvan de verzegeling door de koper is verbroken.

Artikel 11 : Verbreking van de overeenkomst

11.1. Bij verbreking van de overeenkomst ten laste van de koper zal deze aan de verkoper van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 12 % van de verkoopprijs, onverminderd het recht in hoofde van de verkoper om een hogere schade aan te tonen en te vorderen.

Artikel 12 : Auteursrecht

12.1. De levering van de goederen houdt geen overdracht van enig intellectueel of industrieel recht in hoofde van de verkoper in.
12.2. De koper verbindt zich ertoe de verkoper te vrijwaren voor iedere aanspraak of vordering van derden die het gevolg zou zijn van een inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten in hoofde van de verkoper ingevolge het gebruik dat de koper van de betrokken goederen maakt.
12.3. Iedere inbreuk door de koper op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht in hoofde van de verkoper zal van rechtswege aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10.000 EUR per vastgestelde inbreuk, onverminderd het recht in hoofde van de verkoper om hogere schade aan te tonen en te vorderen.

Artikel 13 : Verwerking van persoonsgegevens

13.1. De koper kan vrijblijvend kennis nemen van de beschikbare goederen en diensten en de daaraan gekoppelde prijzen, zonder enige vorm van registratie of uitwisseling van persoonsgegevens.
Alvorens tot een on-line een bestelling te kunnen overgaan, dient de koper zich evenwel te registreren waarna deze een loginnaam en een wachtwoord per e-mail krijgt toebedeeld. Hiervoor dient de koper zijn naam, voornaam, volledig adres,en e-mailadres op de verkoopsite in te vullen.
13.2. De door de koper via bestelbonnen, de verkoopsite of enig ander middel verstrekte persoonsgegevens zullen door de verkoper (verantwoordelijke voor de verwerking) enkel verwerkt worden met het oog op het afhandelen van de geplaatste bestellingen en, mits uitdrukkelijke toestemming vanwege de koper, tevens om laatstgenoemde op de hoogte te houden van kortingen en bedrijfsinformatie.
De door de verkoper verzamelde persoonsgegeven worden onder geen beding aan enige derde verstrekt, behoudens en voor zover strikt noodzakelijk aan de tussenpersonen die voor het vervoer van de goederen instaan.
De koper heeft het recht op toegang tot de met betrekking tot hem verzamelde persoonsgegevens, alsmede een recht op verbetering. Hiertoe volstaat het aan de verkoper een eenvoudig schriftelijk of elektronisch (e-mail) verzoek te richten. Indien de bestelling via de verkoopsite werd geplaatst, kunnen deze rechten tevens via de verkoopsite uitgeoefend worden.
De koper heeft het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens te verzetten alsmede om de verwijdering van de op hem slaande persoonsgegevens te bekomen. Hiertoe volstaat het aan de verkoper een eenvoudig schriftelijk of elektronisch (e-mail) verzoek te richten. Indien de bestelling via de verkoopsite werd geplaatst, kunnen deze rechten tevens via de verkoopsite uitgeoefend worden.

Artikel 14 : Geschillen

14.1. Alle geschillen in verband met de totstandkoming, uitvoering, interpretatie, beëindiging of enig ander geschil in verband met de overeenkomst tussen koper en verkoper zullen uitsluitend toevertrouwd worden aan de beoordeling door de Rechtbanken van het arrondissement Gent.

Artikel 15 : Verzendingen

15.1. Volgende tarieven worden toegepast voor levering op een ander adres, zoals bepaald in artikel 4.1 van de "Algemene voorwaarden":
Voor levering in België : 8,26 € excl. BTW.
Voor levering in Buitenland : Tot op heden worden geen verzendingen naar het buitenland verzorgd.
15.2. De verkoper is gemachtigd een toeslag te rekenen aan de koper mocht blijken dat het initiëel geschatte gewicht van de te verzenden goederen niet in overeenstemming is met het effectieve bruto-gewicht van de zending. De verzendkosten zoals voorzien in artikel 15.1 bepalen de toeslag die zal aangerekend worden.
15.3. Voor verzendkosten zoals voorzien in artikel 7 en 9 zijn tevens de tarieven zoals voorzien in artikel 15.1 van toepassingen. 

Nuttige adressen van controle-instanties

Algemene directie KMO beleid
WTC - S. Bolivarlaan 30
B-1000 Brussel
tel: 00 32 (0)2 208.32.11

Auvibel CVBA
Villain XIIII straat 53-55
B1000 Brussel
Tel: 00 32 (0)2 650 09 50
Fax: 00 32 (0)2 650 09 58

Fonds ophaling batterijen - vzw (BEBAT)
Woluwe Garden B
Woluwedal 28 b7
B-1932 St-Stevens-Woluwe
Tel: 00 32 (0)2 721 24 50
Fax: 00 32 (0)2721 07 20

Recupel vzw
A. Reyerslaan 80
B-1030 BRUSSEL
Tel: 00 32 (0) 2 706 86 18
Fax. 00 32 (0) 2 706 86 13

Reprobel
Koninklijke Prinsstraat 87
B-1050 Brussel
Tel: 0032 (0)70 23 32 78
Fax: 00 32 (0)2 551 08 85

2Compute maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Door verder te surfen, stemt U in met het gebruik van deze cookies en verklaart U tevens akkoord te gaan met onze algemene verkoopsvoorwaarden.
Ter info:
  • ons Cookie-beleid vindt U hier.
  • onze verkoopsvoorwaarden vindt U hier.